Algemene voorwaarden Jindo

Jindo Doetinchem is gespecialiseerd in budo sporten en verzorgt sportlessen op het gebied van budo en zelfverdediging.

 1. Cursisten

Cursisten zijn zij, die deze overeenkomst zijn aangegaan met Jindo, en men is definitief cursist op de datum van inschrijving. Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaard de cursist kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 1. Cursusgelden

Cursusgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd waarvan tijdige aankondiging voor de cursist via e-mail.

 1. Abonnement

Een cursist tekent eerst voor een abonnement van één (1) jaar om vervolgens stilzwijgend verlengd te worden met één (1) kalendermaand. Mocht de cursist door verhoging van de leeftijd in een hoger abonnement vallen, dan zal het maandbedrag aangepast worden en de cursist per e-mail hierover geïnformeerd worden.

Bij langdurige ziekte of een blessure kan in overleg met de leraar het abonnement tijdelijk worden bevroren.

 1. Betalingen

Alle betalingen geschieden per vooruitbetaling rechtstreeks aan Jindo Doetinchem.

 • Automatische incasso bij Jindo voor maandelijkse betalingen

Geen rekeningen worden verzonden maar bij betalingsachterstand slechts een herinnering via e-mail. Bij betalingsachterstand word er €5,00 aan administratiekosten gerekend waarvan gebonden een uiterlijke betalingstermijn van tien (10) dagen.

Het jaarbedrag van het gekozen abonnement is opgedeeld in 12 kalendermaanden.

 1. Afmelden

Afmelden kan alleen en uitsluitend schriftelijk of per e-mail met vermelding van naam en adres van de afzender. Na het eenmalig doorlopen van de gestelde cursusduur geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 • Telefonische afmeldingen worden niet in behandeling genomen.
 • Zolang een cursist nog cursusgeld is verschuldigd, is en blijft men cursist ook al heeft men te kennen gegeven de cursus te willen beëindigen c.q. niet te willen continueren. De tijdsduur van de cursus loopt stilzwijgend door met de gestelde opzegtermijn van 1 maand en men verplicht zich de lopende periode te voldoen.

 

 1. Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Jindo gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Uw persoonlijke gegevens vallen onder de wet persoonsbescherming.

 1. Judopakken

Bij Jindo kunnen judopakken en andere aanverwante artikelen gekocht worden. Bestellen hiervan kan bij de leraar of via het centrale e-mail adres.

Algemene bepalingen

 1. Status

Jindo Doetinchem is een niet gesubsidieerd particulier eenmanszaak, voor recreatie, lichamelijke opvoeding en sport, opgericht september 2017 en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:

 1. Bevoegdheden

Jindo Doetinchem heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zover noodzakelijk, als voor namens de in het instituut werkzaam zijnde leerkrachten.

 1. Mogelijkheden

De leerkrachten bieden allerlei soorten sport in de ruimste zin van het woord en betekenis die in een budoschool gebruikelijk zijn, (mogelijkheden voor judo, jiujitsu, zelfverdediging, individueel of groepsverband voor jongens, meisjes, dames en heren, echtparen op basis van één of meerdere uren les/training per avond of week, afhankelijk van het gekozen abonnement).

 1. Feestdagen/vakanties

Jindo is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties vallen zoveel mogelijk gelijk met de gebruikelijke lagere school vakanties. Er geldt dan een aangepast rooster.

 1. Inhaallessen/trainingen

Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden door overmacht mogelijk, zonder extra kosten anders dan de vastgestelde cursusgelden, indien dit gebeurt binnen de geldigheid van het lopende abonnement.

 1. Aansprakelijkheid

De leerkrachten – ondernemers en/of Jindo zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die de cursisten eventueel zouden overkomen.

 

 1. Schade

Schade toegebracht aan de inventaris c.q. locatie door de cursist(en) is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

 1. Herinneringen – incasso

Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn zoals in een verzonden herinnering vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar verhoogd met incassokosten, administratiekosten, 1% rente per achterstallige cursusmaand en de eventuele binnen- en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de inning komen voor de rekening van de cursist, ouder, verzorger/ster, of vertegenwoordiger/ster.

 1. Verantwoordelijkheid

Personen die de cursusovereenkomst/algemene bepaldingen voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de cursusperiode en het in deze overeenkomst daaraan gestelde.

 1. Wangedrag

Cursisten die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de leerkrachten- ondernemers en/of Jindo in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot Jindo worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

 1. Reglement van orde
 2. Het is in alle afdelingen van het instituut verboden te roken.
  b.Alle cursisten dragen zorg 5 minuten voor aanvang van hun lessen –gekleed in schone sportkleding, een rein lichaam en verzorgde haardracht- in het instituut aanwezig te zijn.
  c. Cursisten hebben zich binnen en buiten het instituut te gedragen als waardige sportlieden, zich niet in te laten met aangelegenheden die hun goede naam en eer – of die van Jindo – kunnen schaden.
  d. Cursisten verplichten zich aan de sfeer en etiquette van Jindo  en zich te onthouden van politieke en geloofsovertuiging tijdens de cursussen, trainingen, demonstraties of topsportevenementen nationaal en internationaal, ongeacht  door welke persoon of lichamen uitgeschreven c.q. georganiseerd.
  e. Cursisten of ex-cursisten, die wel of geen officiële opleiding voor leraar/instructeur hebben genoten, wel of niet in het bezit van een bevoegd diploma met aantekening door een rijksgecommitteerde, is het verboden binnen een straal van vijftien (15) kilometer uitgaande rondom Jindo als middelpunt, zich te begeven op het gebied van lesgeven of het verlenen van assistentie  bij personen of lichamen, onder eigen of andermans naam ongeacht in welke vorm van hoedanigheid ook, hetzij met of zonder stoffelijke of onstoffelijke voordelen zulks betreffende de activiteiten die in het voornoemde instituut worden onderwezen.
 3. Conform punt 11. REGLEMENT VAN ORDE met betrekking op punt e, zijn de genoemde cursisten gebonden aan een wachttijd van vijf (5) jaren ingaande op de dag dat men zich officieel als cursist (e) bij het vermelde instituut heeft afgemeld. Bij het niet nakomen van het gestelde als vernoemd stellen de overtreders/sters of diens ouders, verzorgers of diens vertegenwoordigers, zich bloot daar het instituut te vorderen schadevergoeding welke is vastgesteld zonder enige korting of compensatie van twaalfduizend euro, zegge. € 12.000,- en een boeteclausule van honderd euro, zegge. €100,- per dag per overtreding.
  g.Het is de cursist in het vermelde instituut verboden een andere kleur sportkleding, ontwerp of uitmonstering te dragen dan is voorgeschreven of in het algemeen gebruikelijk is.

Onze cursusovereenkomst/algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel, onder nr.